top
Poštari

Избор

УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПРАВИЛНИК о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду

ПРАВИЛНИК о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном

Закон о мирном решавању радних спорова

Закон о стечају

Закон о пензијском и инвалидском осигурању

Закон о штрајку

Закон о раду

Правилник о садржају обрачуна зараде, односно накнаде зараде

Закон о евиденцијама у области рада

Закон о радним односима у државним органима

Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености

Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом

Закон о безбедности и здрављу на раду

Закон о забрани дискриминације

Закон о спречавању злостављања на раду

Закон о социјално-економском савету

Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму

Правилник о упису синдиката у регистар

Закон о мирном решавању радних спорова

Закон о волонтирању

Закон о социјалној заштити

Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору

Закон о заштити грађана СРЈ на раду у иностранству

Закон о условима за заснивање радног односа са страним држављанима

Закон о приватизацији


bottom