top
Poštari

Избор

Шта је злостављање (Мобинг)?

Свако активно или пасивно понашање према запосленом или групи запослених код послодавца, које се понавља у континуитету, а које за циљ има или представља повреду:

- Достојанства, угледа, личног и професионалног интегритета, здравља и положај запосленог.

А које изазива:

- Страх или ствара непријатељско, понижавајуће или увредљиво окружење,
- Доводи до тога да се запослени изолује или наведе да на сопствену иницијативу раскине радни однос, откаже Уговор о раду или било који уговор.

Злостављање јесте и подстицање других на истоветна понашања.           

Обавеза послодавца

- Да обезбеди здраву радну атмосферу,
- Да развије свест о потреби узајамног поштовања,
- Да пружи добар пример, тако што ће се према свима понашати љубазно, са достојанством и уз дужно поштовање.
- Да омогући рад синдиката да својим учешћем допринесу бољој превенцији злостављања на раду
- Да омогући запосленима да изнесу своје мишљење, ставове и предлоге у вези са обављањем посла и да због тога не трпе штетне последице.

Обавеза запосленог

- Да се према запосленима и послодавцу понаша са поштовањем, достојанствено и уважавањем,
- Да личним примером допринесе стварању здраве радне атмосфере,
- Да својим учешћем да допринос у раду на превенцију и спречавању злостављања на раду.

Здрава радна атмосфера = Здрав радник = Здрав послодавац!                                              

Шта не спада у појам злостављања!

- Јасна правила и дужности,
- Појединачни акт Послодавца,
- Неисплаћивање зараде и других примања,
- Радна дисциплина која је у функцији боље организације посла,
- Основни дисциплински поступци,
- Све радње које се тичу права на рад о Закону на раду и сви поступци који могу да се покрену пред надлежним судомза поништај решења и надокнаду материјалне очо нематеријалне штете.

Врсте злостављања:

Хоризонтално је злостављање које се дешава између запослених на истој хијерархијској лествици.

Вертикално је злостављање које се дешава када предпостављени злоставља једног или групу запослених.

Тихо злостављање - невербално

- Превртање очима,
- Намигивање,
- Прављење гримаса,
- Ћутање када жртва наиђе,
- Окретање леђа и шиканирање,
- Третирање жртве као ваздух.

Видљиво или вербално

- Негирање свега што жртва каже или уради,
- Ширење лажних информација о жртви,
- Исказивање презира или мржње, оговарање,
- Негативно коментарисање изгледа.

Сексуално злостављање

Економско злостављање

Политичко злостављање

Здрава радна атмосфера = Здрав радник = Здрав послодавац!      

Профил злостављача

Карактерише их 3 Н                                       

Нестручност - Незнање - Несавесност

У највећем делу случајева, злостављач осећа страх од жртве, јер је жртва све оно што ОН никада не може бити. ОНИ само делују препотентно, јер су у ствари у некој сфери свог живота ИМПОТЕНТНИ.

Профил жртве

Жртва злостављања може бити свако.

Углавно су то:

- Млади људи,способни, жељни напредовања,
- Они који се посебно истичу знањем и радом,
- Амбициозни и запослени који су пред пензијом.

Како препознати злостављање

Радње, чињења и поступци      

- Ширење злонамерних гласина, оговарање, искључивање или социјална изолација особе,
- Застрашивање отказом и друге санкције, подцењивање и омаловажавање рада и способности  запосленог,
- Онемогућавања  изражавања и изношења мишљења, спречавања у напредовању,
- Прекидање у говору и разговору,често мењање упутства за рад, постављања немогућих рокова,
- Недавање послова
- Преоптерећеност послом, непозивање на састанке, недавање информација,
- Изолованост и стална критика, нестављање у исти положај са осталима,
- Неоправдано и незаслужено кажњавање, прекомерно коришћење видео надзора.

Коме се обратити ако постоји основана сумња на злостављање

Лицу за  подршку-лицу од поверења

Овлашћеном од стране послодавца за подношење захтева од злостављања тј. другом лицу које ужива његово поверење, ради предочавања проблема и пружању савета о начину даљег поступања у решавању спорне ситуације.

Коме упутити захтев за спречавање злостављања на раду

Захтев за заштиту од злостављања подноси се:

- Одговорном лицу са својством правног лица (Директору)
- Послодавцу са својством физичког лица или другом лицу кога они овласте.

У име радника захтев може поднети и:

- Председник Синдиката,
- Лице надлежно за послове безбедности и здравља на раду,
- Одбор за безбедност и здравље на раду,
- Други субјект коме запослени верује и даје своје овлашћење.              

Мирно решавање спора-Медијација

Мирно решавање је процес који омогућава запосленом да на миран начин, договором реши настали проблем. Процес водилице одређено од послодавца, а које се налази на списку лица коме се подноси захтев.да би се лице одабрало, обе стране у поступку морају да се сложе око његовог избора.

Одабир посредника

Изабрано лице треба да ужива поверење обеју страна.

Посредник се може изабрати:

- Са списка Послодавца,
- Са списка посредника социјално-економског савета,
- Са списка удружења која се баве заштитом радника од злостављања,

О поступку

- Поступка је хитан,
- Поступак је затворен за јавност,
- Информације прикупљене у поступку су тајне и достављају се само учесницима у поступку и државним органима за заштиту од слостављања на раду (надлежни суд).

Окончање поступка

- Поступак се окончава у року од 8 дана од дана избора посредника,
- Поступак се окончава доношењем Одлуке

Поступак се може окончати:

- Закључивањем писменог споразума између странака у спору,
- Одлуком да се поступак обуставља, јер даљи поступак није оправдан,
- Изјавом страна у спору о одустајања од даљег поступка.

Окончање поступка посредовања

- Ако посредовање успе, стране у спору уз учешће посредника закључују Споразум,
- Споразум може садржати препоруку Послодавцу у погледу отклањања могућности настављања злостављања(мобинга). (Премештај запосленог у другу радну околину или друге мере које се тичу статуса и права у спору).

Судска заштита

- Запослени који је злостављан директно од Послодавца са својством физичког или одговорног лица,                                                                                                                                                                                -
- Запослени који није задовољан донетом одлуком у посредовању има право да поднесе тужбу надлежном суду у року од 15 дана од дана добијања одлуке.

Обезбеђење доказа о злостављању

- Вођење дневника о свакодневним догађајима,
- Обраћање Послодавцу у писаној форми где га упознајајете са свим радњама које указују на злостављање,
- Тражење заштите од Послодавца и предузимања одређених радњи због трпења злостављања,
- Обезбеђивање сведока (изјаве колега) на одређене догађаје којима су присуствовали,
- Упознавање лекара специјалисте са проблемима које трпите на послу,
- Прикупљање медицинске документације,
- Вештачење лекара специјалисте, утврђивање узрочно-последичне везе на угрожености здравственог стања.

Шта треба да садржи захтев за спречавање злостављања на раду?

- Подаци о подносиоцу захтева,
- Подаци о запосленом који сматра да је злостављан ако није подносилац захтева,
- Подаци о запосленом који се терети да је извршио злостављање,
- Кратак опис чињења и понашања за које се оправдано верује да представљају злостављање,
- Трајање и учесталост радњи као и датум када је учињено последње злостављање.

Последице злостављања

- Прекида се комуникација са породицом,
- Изолованост и скривање о проблемима на послу,
- Са страхом и невољно се одлази на посао,
- Злостављани почиње да сумња у своје раднеспособности,
- Има смањени ниво животних активности,                                                        
- Запада у апатију и равнодушност,
- Окривљује себе.

Због стреса на послу и злостављања не страда само запослени већ цела његова породица!!!

Психосоматски поремећаји због трпљења злостављања на раду

- Проблеми са спавањем и константан умор,
- Осећај узнемирености, напетости и страха,
- Слаба концентрација, висок притисак и отежано дисање,
- Проблеми са варењем гастритис,
- Промене на кожи, честе главобоље.

Ако се о проблему ћути проблем не постоји!!!

ПРИЈАВИ ЗЛОСТАВЉАЊЕ!!!

 


bottom