top
Poštari

Избор

ПРОНЕВЕРА
Многи послови доносе посебна овлашћења, као што су располагање великом количином новца, хартијама од вредности, аутомобилима, компјутерима. Ако запослени присвоји новац или неку покретну ствар која не припада њему већ установи у којој ради, или му је по било ком другом основу дата на коришћење извршава кривично дело проневере.И за проневеру као и за злоупотребу службеног положаја предвиђа се казна у трајању од 6 месеци до 15 година.

ПОСЛУГА
Разлика између проневере и послуге лежи у томе што службено лице није присвојило, него се неовлашћено послужило новцем или покретним стварима које су му поверене.

ПОСРЕДОВАЊЕ
Ако службено лице злоупотребом свог службеног положаја или утицаја посредује изврши или не изврши нека службена радња може бити осуђен за кривично дело против законитог посредовања. За његов основни облик казна затвора је 3 месеца до 3 године.

ПРАЊЕ НОВЦА
Прање новца је прикривање незаконитог порекла новца или имовине стечене на недозвољени начин. Тада се „прљави новац“ низом трансакција са једног на друго место на крају представља као законито стечен. Прање новца је процес који превазилази националне границе, па и механизми борбе против овог облика криминала морају имати међународни карактер.


bottom