top
Poštari

Избор

КРИВИЧНА ДЕЛА КОРУПЦИЈЕ:

-Злоупотреба службеног положаја,
-Давање мита,
-Несавестан рад у служби,
-Одавање службене тајне,
-Превара у служби,
-Проневера,
-Послуга,
-Посредовање,
-Прање новца,

Сама природа кривичног дела корупције, специфичан однос њихових починиоца (лекар и пацијент, професор и ученик, судија и странка, полицајац и преступник, директор и запослени) као и околности под којима се корупција обично јавља, указују да се она веома тешко открива и кажњава. Додатни проблем је у томе што корупција прожима друштво у целини, па и борба против корупције захтева напада на свим фронтовима.

ЗЛОУПОТРЕБА СЛУЖБЕНОГ ПОЛОЖАЈА

Службено лице има одређена овлашћења која би требало да користи ради заштите интереса свих грађана.За злоупотребу службеног положаја предвиђене су новчане казне, а и казна затвором. Ако прекорачи у намери да себи прибави неку корист или да повреди права другог човека, чини се кривично дело злоупотребе службеног положаја.

ДАВАЊЕ МИТА

Основни елемент кривичног дела давања мита јесте покушај да се службено лице на овај начин мотивише,да у оквиру својих овлашћења изврши службену радњу коју не би смео извршити, или
да не изврши радњу коју би морало извршити.

НЕСАВЕСТАН РАД У СЛУЖБИ

Несавестан рад у служби је када запослени користи положај и овлашћења да би незаконито присвојио новац или друге вредности које су му поверене на радном месту.То су незаконита наплата и исплата, превара у служби, проневера, посредовање и одавање службене тајне.

ОДАВАЊЕ СЛУЖБЕНЕ ТАЈНЕ

Одавање службене тајне је један од облика несавесног рада у служби. То је ситуација када се ради стицања користи некоме да на увид документација или подаци који могу проузроковати последице по фирму или организацију.

ПРЕВАРА У СЛУЖБИ

Поједини службеници злоупотребљавају службени положај тако што подношењем лажних рачуна наплаћују новац од државних служби и тако стичу материјалну корист. Најчешћи пример преваре у служби је наплата хотелских рачуна, дневница или рачуна за гориво.


bottom