top
Poštari

Избор

Мирно решавање је процес који омогућава раднику да на миран начин, договором реши настали проблем. Процес води лице одређено од послодавца, а које се налази на списку лица коме се подноси захтев. Да би се лице одабрало, обе стране у спору морају да се сложе око његовог избора.


ОДАБИР ПОСРЕДНИКА

Изабрано лице треба да ужива поверење обеју страна.

ПОСРЕДНИК СЕ МОЖЕ ИЗАБРАТИ:

- Са списка послодавца,
- Са списка посредника социјално-економског савета,
- Са списка удружења која се баве заштитом радника од злостављања.

О ПОСТУПКУ

- Поступак посредовања је хитан,
- Поступак је затворен за јавност,
- Информације прикупљене у поступку су тајне и достављају се само учесницима у поступку и државним органима за заштиту од злостављања на раду (надлежни суд).

ОКОНЧАЊЕ ПОСТУПКА

- Поступак се окончава у року од 8 дана од дана избора посредника,
- Поступак се окончава доношењем одлуке.

ПОСТУПАК СЕ МОЖЕ ОКОНЧАТИ

- Закључивањем писменог споразума између странака у спору,
- Одлуком да се поступак обуставља, јер даљи поступак није оправдан,
- Изјавом страна у спору о одустајању од даљег поступка.

ОКОНЧАЊЕ ПОСТУПКА ПОСРЕДОВАЊА

- Ако посредовање успе,стране у спору уз учешће посредника закључују Споразум,
- Споразум може садржати препоруку послодавцу у погледу отклањања могућности настављања злостављања (мобинга).

(Премештај запосленог у другу радну околину или друге мере које се тичу статуса и права у спору) .

СУДСКА ЗАШТИТА

- Запослени који је злостављан директно од послодавца са својством физичког или одговорног лица,
- Запослени који није задовољан донетом одлуком у посредовању има право да поднесе тужбу надлежном суду у року од 15 дана од дана добијања одлуке.


bottom